രണ്ട് വർഷം മുൻപ്. പിന്നെ ആ വഴിക്ക് പുല്ല് പോലും മുളച്ചിട്ടില്ല 😉