അപ്പൊ വലത്തെക്കാലിലെ മന്ത് ഇടത്തെക്കാലിലേക്കായതല്ല. ചെറിയൊരു രോഗ ശാന്തിയൊക്കെയുണ്ട്. പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വകുപ്പും! സലാം.