ബാഗ്ലൂർ - ബിരിയാണി‌ - വിരാജ്പേട്ട്‌ - കുടക് - ബിരിയാണി - മട്ടന്നൂർ - കണ്ണൂർ‌ - ബിരിയാണി - ബാഗ്ലൂർ.‌