ഒരു കൊല്ലം മുൻപ് ഓഫീസിലേക്ക് നല്ല ബീഫും മത്തിയും എത്തിച്ചിരുന്ന് കേരളാകിച്ചൻ/തീരം ഹോട്ടലിൽ ചെന്നപ്പൊ ദേ, ബോർഡിൽ ഞാൻ എടുത്ത ചിക്കൻ ചില്ലീടെ ഫോട്ടം!