സന്തോഷ് രൂപകല്പന ചെയ്ത 'മഞ്ജരി' ഫോണ്ട്. തനതു ലിപി, മൂന്ന് സൈസ് വേരിയന്റ്. ഡൗലോഡ് ചെയ്യാൻ : smc.org.in/fonts