ടെറസായ ടെറസൊക്കെ പച്ചക്കറി നട്ട് വളർത്തി പ്രസിഡന്റിനെ കാണാൻ നിരുപമാ രാജീവ് ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് ബോധം കെട്ട് വീണിരുന്നെ‌ കിടിലനായേനേ!