ഇസ്ലാമിക്ക് സറ്റേറ്റ് മലയാളികൾക്കെതിരെ മാനനഷ്ടത്തിനു കെസ് കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അജ്ജാതി ചളികളും ചളിയെ വെല്ലുന്ന വാർത്തകളും!