ഇതെങ്ങാനും കണ്ട് ഐഡിയ‌ കിട്ടി മോഡി ബീഫിനു 50% ഫാറ്റ് ടാക്സ് വച്ചാൽ എന്റെ ഐസക്ക് മാഷേ... ഹാ!