മഗ്ര അവതരിപ്പിക്കുന്നു 'ചളി മിഷ്യൻ', ഇനി ണ്ട ഇല്ലാത്ത ഫോട്ടോഷോപ്പിനും ട്രാൻസ്പരൻസി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത എംഎസ് പേന്റും വിടാം. ഫോണ്ട് സപ്പോർട്ടുണ്ട്, ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം, കൂടതെ ഒറിയോൺ വരച്ച 100 ചിത്രങ്ങളുമുണ്ട്. www.chalimachine.com