കോഴിക്കോട് കളക്റ്റർ വർസസ്സ് കോഴിക്കോട് എം പി.
' ദ കിംഗ്' സിനിമയുടെ കഥ അടിച്ച് മാറ്റുന്നവർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കണം!