'നെയ്യപ്പം' സൈഡായി. Android N for Nougat. (ന്ന് വച്ച സ്നിക്കേർസിന്റെ വകയിലൊരു അച്ഛൻ, കടലമിട്ടായിടെ കുഞ്ഞമ്മേടെ മോൻ). എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, മലപ്പറം കത്തി, അമ്പും വില്ലും!