മൂത്രത്തിൽ സ്വർണ്ണമെന്ന് കെട്ടിട്ടെങ്കിലും ബാഗ്ലൂരിലെ തിരക്കുള്ള റോട്ടിലേക്ക് പശുക്കളെ മെയ്ക്കാൻ വിട്ട് ബ്ലോക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഏർപ്പാട് നിർത്തിക്കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു.