പെട്രോൾ നിർമ്മാണത്തിലെ സ്ഥിരോപയോക വസ്തുവായ വഴിപാടിന്റെ വില കൂട്ടാൻ ചിന്തിച്ചതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാറിനെ പെട്രോൾ വില കൂട്ടാൻ നിർബന്ധിച്ചത്. ഏത്, അത്!