നിയമസഭയിൽ സി എച്ച് പറഞ്ഞതായി കേട്ടൊരു വാചകമുണ്ട് "പിന്നെ ഞങ്ങളല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങടെ പാർട്ടികാർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുമോ". കഥ ആവർത്തിക്കുന്നു!