അന്ന് നെറ്റ് വർക്ക് 18 വിൽക്കേണ്ടി വന്ന അണ്ണൻ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിൽ രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്ന് പണിയെടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ആരറിഞ്ഞു!!