രമണൻ അറിയുന്നതിന്. എന്റെ ബാഗ്ലൂർ അഡ്രസ്സിലേക്ക് നീ ഓർഡർ ചെയ്ത ആ ഐറ്റം, കിട്ടിയാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ അതെടുത്ത് ഒഎൽഎക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും, ആർക്കും വാങ്ങാം. നിനക്ക് മാത്രം 50% ഓഫ് തരുന്നതായിരിക്കും. ഇതിനെ ഒരു ബ്ലാക്ക് മേലിങ്ങ് ആയോ, ഫ്രോഡ് പരിപാടിയായൊ കാണരുത്. എന്ന് സ്വന്തം ഗംഗാധരൻ മൊയ്ലാളി.