സിപിഎം സൈബർ പോരാളികൾ പല 'ഫോട്ടോഷോപ്പ്' റെക്കോർഡും തിരുത്തി കുറിക്കാൻ സാധ്യത കാണുന്നു.