കമ്മട്ടിപ്പാടത്തിലെ‌ ടൈറ്റിൽ ക്രഡിറ്റ്സ്‌ ഫോണ്ട് രചനയാണ്. പഴയ ലിപി രചന. കണ്ട്രോളറും മണികണ്ഠനുമൊക്കെ‌ കാണാനെ എന്നാ ചേലാ!