മനോരമ പത്രം പിണറായെ വിടുന്ന ലക്ഷണം കാണുന്നില്ല. ഇഡലി, ലിഫ്റ്റ്, വെട്ട്, കുത്ത്... ദേ ഇപ്പൊ വീട് വരെ എത്തി. ഇനി വനിതയിൽ ഒരു കുടുമ്പ കവർ പേജും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ലവർ തുടങ്ങും - തിർഞ്ഞ് വെട്ട്! ഫുൾ മാരക പ്ലാനല്ലേയൊ!