നെറ്റിലും പത്രങ്ങളിലും പിണറായ് കഥകളുടെ ബളഹം - മനോരമ വാർത്തകൾ കണ്ടാ തോന്നും ശരിക്കും പിണറായായിരുന്നു ഫിഡൽ കാട്രോ എന്ന്! ഇനി ഒരു അമർ ചിത്ര കഥാ മോഡിൽ കഥാ പുസ്തകവും കൂടിയായൽ കിടിലനായി!