"എൽഡിഎഫിന്റെ മന്ത്രിസഭ വന്നാലും വിദ്യാഭ്യാസം മുസ്ലീമുകൾടെ കൈയ്യിലായിരിക്കും. മലപ്പുറത്ത് നിന്നും ജയിക്കുന്ന ഏതേങ്കിലും സഖാവ് കോയ ആ സീറ്റ് കൈക്കലാക്കും." അടിപ്പോളി പ്രവചനം.

സി രവീന്ദ്രനാഥിനു അഭിവാദ്യങ്ങൾ.