കൊച്ചിൽ അമോണിയ ലീക്ക്. വൈറ്റില പ്രദേശത്താണ് സംഭവം. പനമ്പള്ളി നഗർ വരെ അതിന്റെ ഗന്ധം കിട്ടുന്നു എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ.