അറിഞ്ഞില്ലേ? ചെഗ്വേരക്ക് പ്രമോഷൻ കിട്ടി, ഫിഡല്‍ കാസ്‌ട്രോ!!