മുഖ്യൻ പിണറായി. പ്രതിപക്ഷത്ത് ചാണ്ടി ഇരിക്കണോ അത് വിഎസ് തന്നെ ആ പണി തുടരുമൊ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി.