തന്റെ വികസനപദ്ധതികള്‍ തുടരണമെന്ന് പുതിയ സര്‍ക്കാരിന് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ഉപദേശം. കിം ബഹൂനാ!