എൽ.ഡി.എഫ് വന്നാൽ എല്ലാം ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞത് അച്ചട്ടാ, വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ കേടുവന്ന വോട്ടിങ്ങ് യന്ത്രം വരെ 'ശരിയായി'.