ബംഗാളിലെ 'പാർട്ടിയുടെ' അവസ്ഥ വച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തമിഴ്നാട്, ബംഗാൾ, കേരളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ 'പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ' ജയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല.. ല്ലേ?