ഒരു സർക്കാർ പരസ്യം: വാതിലടച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂത്തൻ. അശ്ലീന ചിത്രത്തിലേക്ക് അവൻ പെൺകുട്ടിയുടെ തല മോർഫ് ചെയ്തു തിരുകുന്നു. എന്നിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ലോഡാവുന്നു. അത് ലോകം മുഴുവൻ കാണുന്നു. (ഒരു ഫൂമി, അതിനു ചുറ്റും സോഷ്യൽ ഐക്കൺസ്, പീ പീ എന്ന് പോവുന്ന ഡേറ്റ - ഇന്റലെക്ച്വൽ ആണ്) അതാ അത് സൈബർ ക്രൈമിന്റെ കണ്ണിൽ പെടുന്നു. അവർ പയ്യന്റെ ലൊക്കേഷൻ ട്രേസ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ വന്ന് അവന്റെ കൈയ്യിൽ വിലങ്ങണിയിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ അച്ഛൻ ഞെട്ടിത്തരിച്ചിരിക്കുന്നു! സ്ക്രീനിൽ അപ്പോൾ തെളിയുന്നു "കളിയല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ!, ഉമ്മഞ്ചാണ്ടി സർക്കാർ അഞ്ചാം വർഷത്തിലേക്ക്!" ചുമ്മ കളിയല്ലാ, കാര്യമായി ഫോട്ടോഷോപ്പൊക്കെ ചെയ്താണ് ഞങ്ങളൂം ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്നാണോ ഉമ്മച്ചൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ബൈദബൈ, 'വനിത'യുടെ പണി സർക്കാർ പിആർഓ എറ്റേടുത്ത് സ്ഥിതിക്ക് വനിതയിൽ "ഭർത്താവിന്റെ പരസ്ത്രിബന്ധത്തിനു തെളിവില്ലാത്ത പത്ത് തെളിവുകൾ" എന്നോ മറ്റും കോളമിട്ട് ആശ്വസിക്കാം!