മിച്ചൽ ജോൺസണെ മലയാളികൾ കയറി 'പൊങ്കാല' ഇട്ടത് അങ്ങേരുടെ രോമത്തെ പോലും നോവിച്ചിട്ടില്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങേരു മാന്യമായ ഭാഷയിൽ ഉത്തരം പറയുകയും ചെയ്തു. മലയാളം ഭാഷ ഒരു സ്പാമിങ്ങ് ഭാഷയായി ഇന്റർനെറ്റ് കാണാൻ തുടങ്ങി എന്നതും കൂടി ഓർക്കുമ്പോൾ യശ്വന്ത് സഹായി പറഞ്ഞത് എത്ര ശരിയാണെന്ന് തോന്നിപോവുന്നു! "ചുപ്. മേനേ സോച്ചാ കി കേരൾ മേ ബുദ്ധിമാൻ കാ ലോഗ് രഹ്തേ ഹേ. മഗർ അഭി മാലും പടാ, മേനേ ഗലത് സംഝാ ഹൂം. സമ്പൂർണ്ണ ചാച്ചരതാ... ബന്ദർ കാ ബച്ചേ..."