തമിഴ് രാഷ്ട്രീയം കേട്ട് തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ ഭരിക്കുന്ന കേരളം. ദെൽഹിയിൽ ഒരു സീറ്റുമില്ലാതെ കോൺഗ്രസ് തോൽക്കുമ്പോൾ ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നു !