ബാറുകൾ പൂട്ടുകയും, പിന്നീട് ബിയർ പാർലറുകളായി തുറക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ആവശ്യങ്ങളും സാധ്യതകളും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പുതിയൊരു സേവനം കേരളത്തിൽ പച്ച പിടിക്കുന്നു - 'ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇവിടെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും'.