തീവണ്ടിയിൽ ഒപ്പമുള്ള ബംഗാളികൾ നാലുവയസ്സുള്ള ബംഗാളി പയ്യനോട് വാക്കുകളുടെ മലയാളം ചോദിച്ച് ബുദ്ധി പരീക്ഷിക്കുന്നു. ശരിയുത്തരം കേട്ട് ക്ലാപ് ചെയ്യുന്നു. മാതാപിതാക്കൾ സന്തുഷ്ടരാവുന്നു. ശ്രേഷ്ഠം മലയാളം!