കേരളത്തിലുള്ള മലയാളികൾക്ക് ബംഗാളികളോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അറബികൾ മലയാളിയോട് കാണിക്കുന്നതിലും കഷ്ടമാണ്. ബസ്സിലും, വഴിചോദിക്കുമ്പോഴും ഹോട്ടലിലും ബംഗാളിയെ കണുമ്പോൾ പുച്ഛിച്ച്, അവനെ ആക്കി അവന്റെ മാതൃഭാഷയല്ലാത്ത ഹിന്ദിയിൽ ക കോ ഹോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാക്കുമ്പോൾ മലയാളിയെ മദ്രാസിയെന്നും മലബാറി എന്നും വിളിക്കുന്ന അറബികളെ പോലെ അവരും നമ്മളെ കാണുന്നുവെന്നും അറബിയെ പോലെ ഇരിന്നിടം കുഴിച്ച നാലു തലമുറക്ക് ജീവിക്കാൻ വകയുള്ള ഒരു കോപ്പും നമ്മടെ മണ്ണിന് താഴെയില്ലെന്നും ഓർക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.