ജനഗണമന തീയറ്ററിൽ മാത്രം പോരാ എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഭാരതത്തിന്റെ ഐക്യത ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന റെയില്വേ സിസ്റ്റത്തിലും ഇടക്കിടക്ക് ജനഗണമന പോലുള്ളവ ഒഴുകി, പാറി നടക്കണം. തീവണ്ടി ഓരോ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുമ്പൊഴും ആ യാത്രയുടെ വിജയത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് അഖണ്ഡ ഭാരത്തതിൽ സ്വയം പ്രൗഡരായി ജനഗണമന കേട്ട്, അറ്റൻഷനിൽ നിന്ന് അതിനു ശേഷം മാത്രേ ട്രൈനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാനൊ കയറാനോ പാടുള്ളു എന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം. വല്ലവനും ഇടയിൽ കയറാൻ നോക്കിയ അപ്പൊ കേസെടുക്കണം!