പ്രപ്പോസാൻ ഡയമണ്ട് വാങ്ങുന്ന ചെക്കൻ. മകൾക്ക് സ്വർണ്ണം വാങ്ങുന്ന അച്ഛൻ. ഒളിച്ചോടുമ്പൊ പ്ലിങ്ങുന്ന അച്ഛൻ. വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുമ്പോൾ പ്ലിങ്ങുന്ന കാമുകൻ. കാശുണ്ടാക്കുന്ന കല്യാൺ. ഇത്രയും സത്യസന്ധമായ പരസ്യം വേറെവിടെ കാണും!