കല്യാന്റെ പരസ്യം കണ്ട് ശമ്പള ബോണസ് കൊണ്ടെങ്ങനാ ലാപ്പും, കിറ്റും, ലോണൂം പിന്നെ അയ്യായിരവും എന്നൊന്നും ചോദിക്കരുത്. അവർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കണം. വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം!