അവന്റെയൊക്കെ പ്രശ്നം അവൾക്ക് സച്ചിന്നെ അറിയില്ലാ എന്നതാ! ആരാധിച്ച് കൊണകത്തിൽ തിരുകി കയറ്റിയ വല്ല മെസിയൊ നായരോ ആണിത് പറഞ്ഞിരുന്നെ ഒരുത്തനും ഒരു ക്രിമികടിയും ഉണ്ടാവത്തിലായിരുന്നു. ഇതിപ്പൊ പെണ്ണല്ലേ. ഈ ചേറെടുത്തെറിയുന്ന മക്കൾക്ക് ഗൂഗ്ഗിളില്ലെ ആശാത്തി ടെന്നിസായിരുന്നൊ ഷട്ടിലായിരുന്നോ അതോ ബാറ്റ്മിന്റൺ ആയിരുന്നോ കളിക്കുന്നതെന്നറിയുവായിരുന്നോ!!