ടിവി'നൗ'വിനെതിരെ ടൈംസ് നൗ കേസ് കൊടുത്തു. ടിവിനൗ ടിവിന്യൂ ആയി! മലയാളിയോടാ കളി!

feeling കുന്നങ്കുളം തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചത് മലയാളികളാ.. അവരോടാ അവന്റെ പിപ്പിരി!