അല്ല, മാണിയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. കേരളത്തിൽ മാത്രം ജയിച്ച കോൺഗ്രസ് സത്യത്തിൽ കേരളാകോൺഗ്രസ്സിലേക്ക് ലയിക്കണം. അപ്പറത്തെപോലെ ഇവിടേയും വിരിയട്ടെ രണ്ടിലകൾ !!