മഴകൊള്ളാത്തിരിക്കാൻ ഓട്ടോമീറ്ററിന്റെ മീതെയിട്ടിരിക്കുന്ന കവർ മാറ്റി റീഡിങ്ങ് നോക്കുമ്പോഴുള്ള ഓട്ടോക്കാരന്റെ നോട്ടം കണ്ടാൽ തോന്നും ഞാനവന്റെ തുണിപൊക്കി നോക്കുവാണെന്ന്!!