താമര പൊക്കി കാണിച്ചതിനു മോഡിയെ അറസ്റ്റീയുമത്രെ. മൻമൊഹൻ ആകെ ചെയ്യുന്നത് കൈ പൊക്കി കാണിക്കലാ.. ഇനി പേടിച്ച് അതും ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല!!