എക്സിറ്റ് പോളെന്ന സംഗതിയൊക്കെ കൊള്ളം. സംഭവം ഒരു നല്ല റിസേർച്ച് ഒക്കെയാണ് എന്ന് വച്ച് ഈ തന്തയില്ലകഴുവേറിമക്കൾ എന്തിനാ അതിന്റെ ഉള്ളിലെ മതം/ജാതി എന്നീ സംഭവങ്ങൾ നോക്കുന്നത്? എന്ന പിന്നങ്ങ് ആധാർ കാർഡ് വച്ച് പബ്ലിക്ക് വോട്ടിങ്ങാക്കരുതോ! നോക്കി തല്ലാൻ എളുപ്പായിരിക്കും!! കേരളത്തിലെ നായർ അങ്ങോട്ട് ചാടി, കത്തോലിക്ക ഉന്തി. സാമ്പിൽ ഡെറ്റവച്ച് ചുമ്മ കച്ചറ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കണ കൂതറകൾ!