ജയിലിൽ കിടന്നാൽ ബഹുമാനം കിട്ടുമെന്നും ആദരവ് കൂടുമെന്നും ലഗേ രഹോ മുന്നാഭായ് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉള്ളു. അധികം പ്രശസ്തി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാവണം ജാമ്യത്തുക കെട്ടാൻ അയാൾ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു!