1. എന്റെ വിധി എന്റെ തീരുമാനങ്ങളാണ്. (പീഡന ശ്രമത്തിന് അകത്തായി)
2.നേരം രണ്ടു തരത്തിൽ ഉണ്ട്. നല്ല നേരവും ചീത്ത നേരവും (പണം തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അകത്തായി)