മാധ്യമമുതലാളിയും എൻഡിഎ കേരളാഘടകം തലവനുമായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരന്റെ ആ ചിരി!

ഈ അക്ഷരത്തെറ്റ് തന്റെ ചാനലുകൾക്ക് വരുത്താൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന‌ സങ്കടം ആ സ്മൈലികളിൽ‌ ഉണ്ട്.