ആമേൻ ഒരു 'ആനവാൽമോതിരം' ആണെങ്കിൽ 'ഭാർഗവ ചരിത'മാണ് മറിയംമുക്ക്.