ഫസ്റ്റ് പേർസണിൽ എഴുതിയ അനുഭവ പോസ്റ്റ് ദേ കോപ്പി പോസ്റ്റുന്നു. ക്രഡിറ്റ് ചോദിച്ച് കമന്റിട്ടപ്പോൾ കമന്റ് ഡിലീറ്റുന്നൂ... എന്തിരടൈ ഇത്!