പെപ്സി മുതലാളിയും പരസ്യ ഏജൻസിയും എന്തായിരിക്കാം ശ്രമിച്ചത്? അയ്യേ!

മമ്മൂട്ടീടെ രവിമാമനെ പോലെ ഈ സായിപ്പന്മാരെ കൊണ്ട് അമ്പലപ്പുഴ എന്ന് പറയിപ്പിക്കണം!