കേട്ടത്തിലും വലുതാണ് "വേരിഫൈഡ്" ഐസിയു എന്ന സത്യം! ഇനി ലോഗോ ആരാന്റെ സൈറ്റിൽ അപ്പ്ലോഡ് ചെയ്ത് അതും പൊക്കിപ്പിടിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ബ്ലോക്കാൻ വാടാ സായ്യിപ്പൻ മുത്തേ, നിന്നെ കൊണ്ട് എസ്ര 100 പ്രാവശ്യം കാണിപ്പിക്കും ഞങ്ങ!