കാലിയ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
പണ്ട് തൊട്ടെ അങ്ങനെയാണ്. കണ്ടപാടെ അത് മനോരമ ബ്യൂറേയിൽ ചെന്ന് പറയും, കലാകാരന്മാർ വരയ്ക്കും!